Prevajalnik besedil

Prevajalnik besedil je spletno orodje, ki se uporablja za prevajanje besedil na različnih področjih. Prevajalniki so lahko splošni ali pa specializirani za prevajanje na določenem področju.

Prevajalnik besedil – Google prevajalnik

Med splošnimi prevajalniki besedil je na prvem mestu zagotovo Google prevajalnik, ki prevaja najbolj slovnično pravilno in ima največji besedni zaklad.

Takole prevaja članek o razvoju popularne glasbe iz Wikipedije:

Podobno kot v dugih državah zahodne Evrope, se je v ožjem smislu zabavna glasba v Sloveniji začela pojavljati v prvi polovici 19. stoletja kot plesna glasba (npr. valčki), ki so jo komponirali amaterski skladatelji. Komponirali so jo tudi skladatelji, ki jih sicer prištevamo med avtorje resne glasbe (bratje Ipavci, Jurij Mihevec).

Similar to the long western European countries, in the narrower sense, fun music in Slovenia began to appear in the first half of the 19th century as dance music (eg, waltzes), composed by amateur composers. It was also composed by composers who are otherwise considered to be serious music authors (Ipavci brothers, Yuri Mihevec).

Prevajalniki EU besedil

Prevajalske modele učijo oz. trenirajo na velikih paralelnih besedilnih korpusih. Zapisniki sej parlamenta EU, ki se prevajajo v vse jezike članic in so idealna orodja za trening. Zato tudi splošni spletni prevajalniki bolje prevajajo besedila EU, poznamo pa tudi nekaj specializiranih prevajalnikov.

Google takole prevaja slovensko ustavo iz slovenščine v angleščino:

39. člen

(svoboda izražanja)

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Article 39

(freedom of expression)

Freedom of expression of thought, speech and public speaking, the press and other forms of public information and expression are guaranteed. Everyone is free to collect, receive and impart news and opinions.

Everyone has the right to obtain information of a public nature for which he has a legitimate interest in the law, except in cases provided for by law.

Prevajalnik leposlovnih besedil

Trenutno je najtežje prevajanje leposlovnih del, saj so metafore po definiciji redke in inovativne jezikovne kombinacije. Poleg tega je lahko v literarnih delih uporabljen starinski jezik, kar še dodatno otežuje prevajanje.

Takole težko je npr. prevajati tekst o Martinu Krpanu iz leta 1858:

Cesar, to videvši, veli kočijažu, da naj konje ustavi. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža: “Kdo pa si ti?”

Ta mu dá odgovor: “Krpan mi pravijo; doma sem pa z Vrha od Svete Trojice, dve uri hoda od tukaj.”

“I kaj pa nosiš v tovoru?” cesar dalje vpraša.

Krpan se naglo izmisli in reče: “I kaj? Kresilno gobo pa nekaj brusov sem naložil, gospod!”

The emperor, seeing this, told the chariot to stop the horses. When this happens, she asks the mighty man, “Who are you?”

He gives him the answer: “They say to me, I am at home; but I am from the Holy Trinity Summit, two hours from here.”

“So what do you carry in the cargo?” the emperor asks further.

Krpan thought quickly, and said, “So what? I loaded the cutting sponge with some grinding wheels, sir!”