prevajanje besedil

Prevajanje besedil

Prevajanje strokovnih besedil in poslovnih dokumentov v več kot 100 jezikov. Prevajanja besedil z izkušenimi prevajalci in rojenimi govorci vam zagotavlja kvaliteto in terminološko neoporečnost.

Pri prevajanju uporabljamo najmodernejša jezikovna orodja in jezikovne modele po meri podjetja. Tako poskrbimo, da podjetje oz. naročnik v vseh jezikovnih verzijah in prevodih uporablja enotno terminologijo, obenem pa gradi tudi bazo svojih prevodov ali t.i. prevajalski spomin.

Prevajanje strokovnih in tehničnih besedil zajema:

 • prevajanje pravnih besedil
 • prevajanje medicinskih besedil
 • prevajanje finančnih besedil
 • prevajanje ekonomskih besedil
 • prevajanje farmacevtskih besedil
 • prevajanje tehničnih besedil
 • prevajanje pogodb in pravnih tekstov
 • prevajanje dokumentov
 • prevajanje navodil za uporabo
 • prevajanje filmov
 • prevajanje podnapisov
 • prevajanje knjig
 • prevajanje magistrskih nalog
 • prevajanje zdravniških izvidov

Prevajanje besedil je kompleksen proces prevoda teksta iz izvornega jezika v ciljni jezik. Pri tem je potrebno upoštevati več dejavnikov, ki odločajo o kvaliteti prevoda:

 • slogovna ustreznost glede na standarde naročnika
 • poznavanje terminologije in strokovnega področja
 • priprava dokumenta in izdelava predprevoda
 • prevajanje besedila ob pomoči jezikovnih orodij
 • lektura dokumenta, ki jo opravi rojeni govorec
 • slovnična pravilnost
 • kontrola kvalitete in pregled končnega dokumenta

Prevajanje strokovnih besedil

Prevajanje strokovnih besedil izvajajo prevajalci z izkušnjami iz določenega strokovnega področja. Pri te sodelujejo s strokovnjaki naročnika, ki najbolje poznajo izrazje v uporabi in so velikokrat tudi naročniki prevoda. Prevajalec se seznani z veljavnim izrazjem in pripravi terminološki slovar, ki je temelj za terminološko pravilnost prevoda.

Različna področja imajo svoje posebnosti, ki jih je pri prevajanju potrebno upoštevati. To se nanaša tudi na že obstoječe prevode in uveljavljeno izrazje, pa tudi na pričakovanja in zahteve naročnika.

Prevajanje pravnih besedil

Pravni jezik je izredno kodificiran jezik, ki ima pomene posameznih terminov natančno definirane. V tem je podoben matematiki ali računalniškim programom. Zato so napake v prevodu lahko, sploh če gre za velike pogodbene zneske ali penale, zelo drage.

Prevajanje pravnih besedil zajema prevajanje pravnih dokumentov podjetij, ki načeloma ne potrebujejo overitve. Gre za pogodbe, pravilnike, statute, sporazumov, pooblastil in druge interne akte podjetja.

Pri prevajanju pravnih besedil si prevajalci pomagajo z različnimi orodji. To so predvsem besedilni korpusi prevodov in evropski pravni terminološki slovarji.

Več o prevajanju pravnih besedil.

Prevajanje medicinskih besedil

Da je prevajanje medicinskih besedil delikatno opravilo, verjetno ni potrebo poudarjati. Prevajanje diagnoz, laboratorijskih izvidov in člankov ter medinske dokumentacije zahteva odlično poznavanje medicinske terminologije.

Ko je prevod končan, lektoriran in pregledan, je nujna asistenca zdravnika specialista, ki opravi končno redakcijo in vnese zaključne popravke. In šele takrat lahko tekst pošljemo naročniku.

Več o prevajanju pravnih besedil.

Prevajanje finančnih besedil

Tudi finančna terminologija je natančno določena. Zato prevajanje zahteva prevajalca, ki se je specializiral za prevajanje finančnih in računovodskih besedil.

Prevajanje računovodskih izkazov je z uporabo natančnih slovarjev in enotne terminologije EU natančno in pravilno.

Finančna in letna poročila so podobno kodificirana, a so vendarle nekoliko bolj splošna in podobna ekonomskim besedilom. Se pa uporabljena prevodna terminologija razlikuje od podjetja do podjetja, zato je v fazi raziskave utečene terminologije sodelovanje s strokovnjaki v podjetju izredno pomembno.

Več o prevajanju finančnih besedil.

Prevajanje ekonomskih besedil

Prevajanje ekonomskih besedil zajema prevod poslovnih dokumentov podjetij in ustanov, ki se nanašajo na analizo trga, strategijo podjetij, njihovo poslovanje (letna poročila) in druge pomembne ekonomske kazalce na trgu.

Prevajanje ekonomskih dokumentov zahteva od prevajalca poznavanje osnov ekonomske teorije in upravljanja. Obenem pa mora poznati tudi specifike in terminologijo finančnega, pravnega in drugih področij. Na tekočem moramo biti z veljavno zakonodajo in spremembami le-te.

Prav tako mora biti natančen in mora paziti na najmanjše podrobnosti v pomenu posameznih strokovnih konceptov in imeti odlično jezikovno znanje ter dobro razumevanje terminologije.

Več o prevajanju ekonomskih besedil.

Prevajanje farmacevtskih besedil

Prevajanje farmacevtskih besedil lahko zaupamo samo specializiranim prevajalcem, saj so farmacevtska besedila polna strokovnih terminov in kratic, ki še dodatno otežujejo prevajanje.

Poleg izkušenega prevajalca mora pri prevajanju farmacevtskih besedil sodelovati tudi strokovnjak farmacevt, po potrebi pa tudi strokovnjak medicinske stroke.

Prevajanje farmacevtskih besedil obsega prevode:

 • navodil za uporabo zdravil
 • predstavitev novih zdravil za strokovno osebje (zdravniki)
 • poročil o razvoju izdelkov in laboratorijskih poročil s terminologijo s področja kemije in biokemije
 • strokovnih člankov in druge farmacevtske literature

Več o prevajanju farmacevtskih besedil.

Prevajanje tehničnih besedil

Prevajanje tehničnih besedil je zahtevno predvsem zaradi različnosti terminologije na različnih področjih, pa tudi zaradi hitrega napredka znanosti in tehnologije, kar v praksi pomeni obilico novih konceptov in terminologije, ki je z njimi povezana.

Zagotavljamo prevode tehničnih besedil iz naslednjih področij:

 • elektro industrija
 • računalštvo in IT industrija
 • računalništvo
 • mobilna tehnologija in telekomunikacije
 • kmetijska proizvodnja
 • predelovana industrija
 • strojegradnja
 • gradbeništvo
 • trgovina
 • promet in skladiščenje
 • in vsa druga področja

Dodaten problem predstavlja večpomenskost, saj lahko določen tehnični termin že znotraj istega področja (računalništvo) prevajamo zelo različno, odvisno od mikro konteksta. Tako lahko npr. termin backpropagation prevedemo kot:

 • vzvratno razširjanje
 • vzvratni postopek učenja ( backpropagation of error)
 • ali pa vzvratna nevronska mreža ( backpropagation neural network )

Prevajanje pogodb in pravnih tekstov

Prevajanje pogodb in pravnih tekstov je natančen, že skoraj filigranski proces, razločevanja pomenskih nians. Ni namreč vseeno kje stoji vejica, kako je preveden kakšen termin ipd.

Teorija prevajanja pravnih tekstov tako govori o skopusu, kulturemih in memih. Izdelala je poseben večstopenjski prevajalski model, ki upošteva pravne okvire oz. sisteme (kultureme) kot tudi druga določila. Šele ob upoštevanju teh faktorjev lahko govorimo o pravni varnosti prevoda in pravni utemeljenosti prevajalskih odločitev .

Prevajanje dokumentov

Prevajanje uradnih dokumentov je domena sodnih tolmačev, ki so pooblaščeni za izdajanje sodno overjenih dokumentov.

Katere uradne dokumente je potrebo sodno prevesti?

Podjetja sodno prevajajo oz. sodno overijo prevode različnih dokumentov – od pogodb in prevoda izpiskov iz sodnega registra pa do pooblastil in drugih dokumentov.

Občani najpogosteje prevajajo osebne dokumente in spričevala ter druga dokazila o izobrazbi. Poleg tega prevajajo tudi potrdila o stalnem prebivališču, poročne liste, oporoke, sodbe sodišč, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalnem prebivališču pa potne liste, osebne izkaznice, rojstne liste in različne kupoprodajne pogodbe.

Uradne prevode lahko opravijo samo sodni prevajalci oz. tolmači. To so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Preizkus oz. izpit zajema preverjanje znanja z ustreznega strokovnega jezika, praktičnih sposobnosti in izkušenj ter vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega jezika ter preverjanje pravnega znanja.

Tako izobraženi prevajalci vam zagotavljajo kvaliteto in pravno varnost.

Prevajanje navodil za uporabo

Da prevajanje navodil za uporabo ni tako enostavno kot se zdi na prvi pogled, se je prepričal vsak, ki kdaj v roke vzel navodilo za uporabo in si potem z njim razbijal glavo, saj nikakor ni mogel najti gumba, vijaka ali pa sploh ni razumel, kaj naj stori.

Pri prevajanju navodil za uporabo je najprej potrebno poznati aparat oz. izdelek sam. Vedeti moramo kako deluje, kako ga uporabljamo in poznati njegove sestavne dele. Zato za prevajalce navodil za uporabo organiziramo posebna usposabljanja kjer podrobno spoznajo delovanje aparatov.

Že pri uporabi izdelka se takoj izkristalizirajo posamezni termini in njihov pomen, ter sosledje ukazov in postopkov, ki zagotavljajo varno delovanje aparatov.

To znanje prevajalci v fazi spoznavanja z navodili prenesejo v terminološki slovar, ki je osnova za terminološko neoporečnost in pravilnost prevodov.

Ključnega pomena je tudi sodelovanja s strokovnjaki naročnika, ki natančno poznajo terminologijo, ki se uporablja v praksi in lahko hitro razjasnijo morebitne dvome.

Prevajanje navodil za uporabo poteka v prevajalskem sistemu, ki ima vgrajene algoritme za kontrolo terminološke kvalitete prevodov. Prevajalca opozarja na pravilne termine in mu ponuja ustrezne rešitve. Obenem sistem avtomatsko pregleduje tudi druge tipe napak – od ujemanja številk v izvirniku in prevodu do črkovanja.

Prevode nato lektorira še rojeni govorec, ki zagotavlja, da je jezikovni prevod na nivoju govorjenega jezika in razumljiv kupcem.

Oblikovalci poskrbijo za oblikovanje navodil v več jezikih, tako da so pripravljena za tisk.

Končni pregled s strani projektnega vodje pa vam zagotavlja, da bodo prevodi pravilni, razumljivi in uporabni.

Prevajanje filmov in prevajanje podnapisov

Prevajanje podnapisov je ena od priljubljenih aktivnosti vseh mlajših ljubiteljev filmov. Marsikateri gimnazijec je svoje prevajalske veščine preizkusil na spletnem prevajalniku.

Prevajanje fimov

Prevajanje filmov je zapleteno, saj je treba poskrbeti tako za sinhronizacijo zvoka in besedila kot tudi za razumevanje scene in predvsem sporočila. Zato prevajanje filmov ni dobesedno, saj je potrebno prevesti tudi žargon ali pa humor, ki jih ni mogoče prevajat besedo za besedo.

Pri prevajanju filmov je potrebo upoštevati naslednje:

 • Prostor
  • podnapisi ne smejo nikoli presegati dveh vrstic in
  • vrstica ne sme imeti več kot 37 znakov.
 • Čas
  • podnapisi naj se prikažejo se, ko nekdo začne govoriti, in izginejo, ko se ustavi.
  • sinhronizacija – ključna je natančnost podnapisov, saj lahko gledalec samo tako loči, kdo kaj govori.

Prevajanje podnapisov

Prevajanje podnapisov poteka v spletne urejevalniku, ki ima vgrajeno funkcijo avtomatskega prevajalnika Google Translate.

Najprej s pomočjo prevajalnika Google prevedete tekst podnapisov.

V drugi fazi opravite delo lektorja, saj je potrebno prevod podnapisov ponavadi urediti in nekoliko popraviti. V dialogih se v podnapisih namreč velikokrat pojavijo žargonski izrazi, ki jih prevajalniki vidijo redkeje in jih zato prevedejo drugače.

Najbolje je v lokalne jezike prevajati iz angleščine, saj so angleški jezikovni modeli prevajalnikov najbolj dovršeni.

Prevajanje knjig

Prevajanje knjig je poseben izziv. Tekst je ponavadi zelo dolg, pisane je v posebnem avtorskem slogu, literarno delo ima svojo notranjo strukturo, pomembno pa je tudi mesto v avtorjevem opusu in zgodovina nastanka dela.

Zato velja pravilo, da je prevaja knjig domena specializiranih prevajalcev, ki so ponavadi tudi sami avtorji in priznani literati. Prevajajo romane in druge literarne zvrsti in avtorje, ki jih dobro poznajo in so jim blizu, tako da so potem tudi prevodi kvalitetni in lepo berljivi.

Prevajanje magistrskih nalog in lektura

Prevajamo povzetke magistrskih nalog v angleščino in opravimo lekturo diplome.

Prevajanje magistrskih del in njihova lektura je posebna zvrst prevodov strokovnih besedil, ki mora upoštevati vse kriterije kvalitete, ki veljajo za prevajanje strokovnih besedil: prevod povzetka, lekturo rojenega govorca, lektorski pregled vsebine naloge in zaključna kontrola terminologije, jezika ter podatkov v nalogi.

Prevajanje zdravniških izvidov

Prevajanje zdravniških izvidov in drugih mnenj opravljajo naši najbolj izkušeni prevajalci, ki jim pri tem pomagajo strokovnjaki z določenega področja – zdravniki in terminologi, ki so specialisti za medicinsko terminologijo in poznajo vsa orodja za iskanje ustreznih kontekstualnih podatkov v medicinskih bazah.